1. NATURALESA

El Moviment Infantil i Juvenil és el grup educatiu de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, el qual neix de la Comunitat Parroquial com un instrument i mètode per la formació humana i cristiana dels infants, adolescents i joves en i durant el temps de lleure o esplai.

El subjecte educatiu darrerament responsable, doncs, no és altra que la Comunitat Parroquial, la qual és presidida pel Rector designat per l’Ordinari Diocesà i a la qual li és confiada la implantació d’Església en un territori que correspon en bona part a l’antiga Vila de Sarrià.

El Moviment Infantil i Juvenil no és un pàrquing ni un lloc d’entreteniment d’infants i adolescents. És un moviment educatiu que col·labora en la tasca educativa de les famílies i convida infants, adolescents i joves a participar activament en uns propostes educatives que parteixen dels seus interessos i necessitats més vitals i els orienta a trobar la resposta adequada en la persona de Jesucrist i el seu Evangeli.

El Moviment Infantil i Juvenil realitza aquesta tasca dissenyant una successió d’etapes educatives corresponents a les característiques de cada edat, etapes que sempre s’han d’orientar envers la integració fe-vida dels infants, dels adolescents i els joves que hi participin.

2.ORIGEN

El Moviment Infantil i Juvenil neix el 1963 de la preocupació educativa d’un sacerdot i d’un grup de pares de la Parròquia per la formació cristiana dels seus fills i sorgeix com a moviment d’Acció Catòlica. Des d’aleshores, i durant molts anys, ha participat de l’esperit de l’Acció Catòlica, a través del MIJAC, moviment diocesà especialment destinat als infants i adolescents, i més tard, del CIJAC.

En el document sobre el MIJAC de la nostra Parròquia per al curs 1970-1971 s’assenyalava el següent: Tota la formació cal que parteixi de la realitat en què es mouen els infants i adolescents i procurar transformar la seva vida personal a través de les seves pròpies activitats, donant-los sempre una motivació de tot el que realitzin. Aquest mateix document n’especificava la identitat: El nostre moviment és cristià i això exigeix que l’educand creixi en tres aspectes: fe coneguda (dimensió catequètica); fe celebrada (dimensió litúrgico-sagramental) i fe viscuda (dimensió de la vida del moviment). Hem d’intentar que l’ambient total del MIJAC respiri una autèntica formació cristiana-humana.

Aquest plantejament originari és el que, en aquest Any Jubilar del 2000, la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià recupera plenament i li dóna un nou impuls, en virtut de l’específica responsabilitat pastoral que sempre ha tingut sobre aquest moviment educatiu.

El Moviment Infantil i Juvenil és, doncs, un moviment evangelitzador. Aquesta tasca evangelitzadora la vol realitzar humilment, sense arrogància, a manera d’un acompanyament amable i cordial, tot caminant al costat dels infants, adolescents i joves i exercint una càlida atenció envers les seves mancances i necessitats.

3. NECESSITAT I ACTUALITAT

El Moviment Infantil i Juvenil és necessari i actual, per diversos motius. En primer lloc, perquè, pel que fa a l’educació, vivim uns temps que alguns estudiosos defineixen de desconcert. No se sap ben bé com educar ni en base a quins criteris. L’escola, sovint, es mostra més com una agència de coneixements que no com una veritable mediació educativa. Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies audiovisuals tenen una gran influència en els infants i els adolescents.

També s’esdevé que molts pares, afectats ells mateixos pel conflicte generacional que varen viure els anys 70, es troben desorientats davant la ruptura de models que s’ha produït en el camp educatiu.

En segon lloc, el món infantil i juvenil es caracteritza avui per la subjectivització i la fragmentació. Es duen a terme moltes activitats, però amb dispersió, sense unitat.

L’edat de l’adolescent i del jove es perllonga. Tanmateix, els adolescents i els joves són clients gairebé perfectes de la cultura consumista, per la fàcil adaptabilitat als canvis del mercat, a les modes i als gustos. Els processos de maduració són lents. L’escolaritat s’allarga. Acabats els estudis es dóna una fase llarga de precarietat professional. Perdura la cohabitació amb els pares, fins i tot després de la estabilització econòmica. Es difereix el matrimoni i la procreació dels fills.

En tercer lloc, ens trobem, en general, davant d’uns infants i adolescents, sovint sobreprotegits afectivament. Ens trobem davant la figura de progenitors que no han après realment a ser pares i educadors. Tendeixen a comprar l’afecte dels fills cedint a tots els capricis, omplint-los de satisfaccions i gustos, sobretot d’ordre material. Aleshores l’excés d’estímuls materials que reben de la cultura del consum contribueix a apagar el seu desig i a desmotivar-los.

El moviment infantil i juvenil que proposa la Parròquia, cerca ser un lloc d’ajut a l’educació integral, tant per als fills com per als seus pares, un espai de convivència i de maduració en la fe, un lloc de diàleg i de comunió. La desmotivació actual només es cura amb experiències engrescadores, positives, joioses, però també amb austeritat, amb contenció, amb un entrenament a l’autocontrol, amb un conreu de la vida interior, amb un treball de reconstrucció del jo, amb una especial atenció a l’educació de la mesura, de la sobrietat i del domini de la voluntat. No hi ha obertura personal ni llibertat autèntica sense definir parets i portes que la facin possible.

La proposta del Moviment Infantil i Juvenil té per objectiu, doncs, ajudar a sortir del desconcert actual, obrint nous camins de creixement i maduració personals que permetin l’assumpció, per part de les noves generacions, de compromisos ferms i estables en la societat i en l’Església.

4. DESTINATARIS

Prioritàriament tots els infants, adolescents i joves, de la nostra Comunitat Parroquial i de la Vila de Sarrià –sense excloure, però, altres procedències–, les famílies dels quals manifestin el desig de participar-hi i acceptin la proposta educativa de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Es tracta d’un grup confessional catòlic, obert a tots i a tothom, sense discriminació per ningú, atent i acollidor també envers famílies amb problemes i sensible davant les situacions de ruptura.

La claredat dels objectius que proposa, però, no eximeix el Moviment de ser alhora profundament pedagògic i d’estar atent, per tant, als diversos nivells de maduració personal i religiosa dels nois i noies, de manera que puguin ser ajudats durant aquest procés a realitzar les seves pròpies opcions, la qual cosa, d’altra banda, no es pot fer possible sense que visquin unes determinades experiències.

5. ESTIL I MÈTODE

El Moviment Infantil i Juvenil, en primer lloc, es desenrotlla segons l’anomenat mètode preventiu, el qual cerca precisament de prevenir en el temps les eventuals desviacions per mitjà d’una adequada intervenció educativa, creant aquell ambient, positiu i de confiança, que afavoreix el desenvolupament integral dels infants, adolescents i joves.

En segon lloc, el Moviment Infantil i Juvenil actua amb l’estil i el mètode de l’animació. L’animació, com a estil de relacions, crea llaços, responsabilitat i valoració de cadascú. Com a estil de vida suscita en la persona una obertura a la pròpia realitat i a la dels altres, per assimilar-la i transformar-la. Com a mètode selecciona els recursos educatius disponibles i els organitza en un model de relació educativa i comunicativa, en una estratègia de temps, lloc, agents, processos, etc. (n. 2.3, Directori Pastoral per als Centres d’Esplai Cristians).

L’estil i el mètode de l’animació és el que el Moviment Infantil i Juvenil adopta també en el camp específic de l’educació de la fe. Que el centre d’esplai educa en la fe, amb i des de l’estil propi de l’animació, significa que es fixa com a objectiu el suscitar experiències que esdevinguin missatge i, que al mateix temps, cristal·litzin en actituds i accions compromeses (n.2.7, Directori Pastoral per als Centres d’Esplai Cristians).

6. PROJECTE EDUCATIU

El Moviment Infantil i Juvenil ofereix als infants, als adolescents i joves una proposta concreta i ho fa segons una lògica de tipus global: els insereix en un ambient viu i els proposa un estil de vida a partir del mètode de l’animació.

El Moviment Infantil i Juvenil adopta els criteris bàsics d’acció educativa que plantegen la Proposta de Pastoral de Joventut de Catalunya i Balears, la Proposta Educativa i el Directori Pastoral per als Centres d’Esplai Cristians, de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai, el Secretariat Interdiocesà que impulsa un projecte educatiu cristià en el temps lliure.

Per a la franja de joves, a partir dels 15 anys, el Moviment adopta les línies de pastoral juvenil que proposa el Moviment de Joves De Parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona, i actua de forma associada amb aquest Moviment i seguint les seves orientacions educatives i propostes d’actuació.

Al si del Moviment Infantil i Juvenil els infants, adolescents i joves, hi troben un espai per al joc, la festa, l’amistat, la celebració, el diàleg, la reflexió, però també una comunicació silenciosa que els ajuda a interioritzar la Paraula i que esdevé decisiva en l’educació de la fe.

Al si del Moviment, a través de múltiples activitats i iniciatives, els nois i nois reben un únic missatge, el més unitari possible, de forma que puguin copsar veritablement la bellesa i el sentit dels valors més decisius i importants i puguin sentir-se atrets a viure i compartir la joiosa experiència cristiana.

El Moviment afavoreix el desenvolupament de noves amistats, suscita un veritable trobament entre tots els components, estimula el compartir idees, procedències culturals i edats diverses, i educa en una companyia humana i cristiana.

El Moviment educa, sobretot, al respecte, el qual suggereix una actitud activa, un mirar amb atenció, un prendre en consideració, un vèncer prejudicis i apriorismes, un superar estereotips, un reconèixer la dignitat de l’altre, una incitació al diàleg, una invitació al coneixement, un estímul a la formació.

El Moviment, en aquest sentit, defuig un plantejament frívolament espontaneista, el qual ha estat sovint la manera d’emmascarar l’absència de models, la manca de criteris educatius i la manca de límits en el comportament. Per aquesta raó parla més aviat, positivament, d’educar al respecte més que no pas d’educar a la tolerància –actitud merament passiva–, la qual pot emmascarar també una certa absència de normes socials. Creiem que sempre cal analitzar en profunditat i discernir seriosament què cal tolerar i què no.

El Moviment planteja els dies de colònies d’estiu com uns dies especialment significatius des del punt de vista educatiu. Les colònies d’estiu, o també els campaments esdevenen un moment fort, intensament joiós, de l’experiència que es proposa al llarg de tot el curs.

El Moviment no viu reclòs ni tancat en ell mateix, sinó que es preocupa de formar una consciència social i cultural, inspirada en l’Evangeli. És important d’ educar ciutadans conscients que connectin amb l’entorn, amb els problemes socials, i estimin i coneguin, sobretot, l’univers cultural de la nostra tradició catalana, d’arrels tan profundament cristianes.

Als adolescents i als joves, el Moviment els ofereix no només la possibilitat de continuar el diàleg i la formació sobre els grans temes de la fe i de l’existència humana sinó l’ocasió de viure en contacte amb persones i grups afectats per necessitats concretes, a través de diverses iniciatives de voluntariat i de servei.

El Moviment estarà atent a l’itinerari sagramental de tots els membres, el promourà i l’acompanyarà en un diàleg intens amb els pares. El Baptisme dels infants que no l’hagin rebut, la celebració del qual sigui un fruit del contacte amb l’experiència cristiana del grup. La Confirmació dels adolescents i els joves, com a expressió del seu creixement i maduració en la fe.

7. ESPIRITUALITAT

El Moviment ofereix una espiritualitat viva, la qual cosa significa una forma pedagògica concreta d’encarnar l’experiència cristiana en el temps per mitjà d’un diàleg i d’un discerniment entre l’estil de vida evangèlic proposat per la tradició eclesial i la pròpia situació històrica.

Els pilars fonamentals d’aquesta espiritualitat, centrada en la persona de Crist, el misteri del qual és vivent en l’Església, són els següents:

a) La Paraula de Déu

Paraula contemplada i pregada, sigui en les trobades de pregària, sigui en d’altres moments, de manera que esdevingui sempre com el punt d’arrencada i també la culminació de les accions educatives.

b) L’Eucaristia

Proposada, sobretot, cada dissabte al vespre i les vigílies de festa, moment privilegiat de la celebració del Diumenge i de vivència profunda de l’any litúrgic, a la qual són convidats a trobar-se tots junts, infants, adolescents, joves animadors i pares.

c) L’amor a l’Església del Senyor

Proposada com a lloc de trobament amb Crist, com a misteri i sagrament de la seva presència, i com a companyia, família i poble que formem els qui som atrets pel seu Evangeli. El Moviment Infantil i Juvenil ensenya a descobrir l’Església, a viure-la i a estimar-la i, en conseqüència, refusa tota temptativa de dissociar Jesucrist de l’Església.

d) La devoció a la Mare de Déu

La figura de Maria i la seva funció en l’obra de la salvació, serà especialment posada de relleu, de forma ben pedagògica, suscitant la devoció mariana i la celebració joiosa de les festes de la Mare de Déu en les advocacions que li són més properes: de Montserrat, patrona de Catalunya, del Roser, patrona de Sarrià, i de l’Alegria, patrona dels esplais cristians.

e) L’acompanyament espiritual

Significa la possibilitat, i fins la conveniència, d’una relació periòdica amb el consiliari, al qual li pertoca d’il·luminar, en tant que sacerdot, els problemes relacionats amb la fe i ajudar al discerniment de la crida que el Senyor fa a cada u.

f) L’atenció a la vida de cada dia

El Moviment vol ajudar a positivitzat des de la fe, i amb un esperit de revisió de vida, totes les dimensions de la vida quotidiana: la vida familiar, l’estudi i la vida escolar, l’amistat, el respecte i la delicadesa envers la dimensió corporal i sexual, la creació d’àmbits vitals d’amor, solidaritat i i justícia.

g) El testimoniatge personal

El primer pas envers l’evangelització és veure en els germans el rostre mateix de Déu, la qual cosa implica un compromís en favor de la vida i de la dignitat de cada persona i una particular proximitat amb els que sofreixen. El Moviment proposa un estil de vida que comporti un veritable testimoniatge d’una vida seriosament transformada per l’Evangeli. El Moviment realitza primordialment una evangelització per irradiació, per contagi.

h) El compartir la vida de grup

El grup és l’instrument que fa possible l’atenció i a l’adaptació a les diferents edats i als interessos múltiples dels nois i noies. En tant que germen de vida comunitària és també la millor mediació possible de l’Església i del desvetllament del sentit eclesial.

8. FIGURES EDUCATIVES

8.1. Els animadors-educadors

El Moviment Infantil i Juvenil i la seva activitat educativa exigeixen, pel fet que són expressió d’Església, la presència i l’acció d’educadors creients, els quals tinguin la passió per Crist i el seu Evangeli, i una intensa passió educativa, de manera que sàpiguen acceptar les dificultats, l’esforç, i a vegades també, els fracassos.

Els joves educadors han de saber que el Moviment és un estil, una manera de viure, no una parèntesi separada del conjunt de la vida. No han d’oblidar que el veritable animador és l’Esperit Sant, la qual cosa ajuda a relativitzar i a superar qualsevol dificultat, qualsevol desil·lusió o angoixa.

Als animadors-educadors, el Moviment els demana les següents característiques:

a) Ser uns joves motivats: només poden interessar-se per la vida dels infants i els adolescents si la seva disponibilitat es basa en unes motivacions ben serioses.

b) Ser uns testimonis de la fe: amb el convenciment que la fe és capaç de donar, en primer lloc, un significat a la seva pròpia vida de joves. Només així podran acompanyar els altres nois i noies en la seva recerca i viure amb ells una experiència de fe i d’Església.

c) Defugir protagonismes personals: no s’anuncien ells mateixos, anuncien un altre, el Crist. Tenen consciència clara que són enviats, que no treballen sols sinó a l’interior d’una comunitat eclesial, de la qual han rebut l’encàrrec educatiu i la missió evangelitzadora, evitant de caure en protagonismes personals o de grup.

d) Ser respectuosos dels temps i de les diversitats personals: la qual cosa vol dir que han de saber proposar, estimular, dinamitzar, i mai forçar o pressionar.

e) Tenir una clara disponibilitat personal per una formació de base: han de ser presents a les trobades formatives i adquirir competències bàsiques en el camp de l’animació del lleure.

8.2. El Consiliari

La seva funció és, en principi, única i insubstituïble, perquè garanteix una presència que fa possible, més que no ho poden fer els animadors-educadors, el contacte i la relació amb tots els infants, adolescents i joves i amb les seves famílies. Ell, com a signe de la presència de Crist bon pastor i educador per excel·lència de la fe, acull, aconsella, crea comunió i vetlla per la identitat cristiana del conjunt.

El Consiliari ha de mostrar-se en tot moment sacerdot de tots, sense prèvia exclusió de ningú. La seva tasca prioritària és anunciar l’Evangeli del Senyor, alimentar la pregària, celebrar el sagrament de la reconciliació i de l’Eucaristia, acompanyar personalment els animadors, els infants i els nois i noies, en el seu camí de fe, i ajudar-los a superar els dubtes, els prejudicis, etc..

8.3. Els pares

El Moviment vetlla la relació amb els pares i estimularà les trobades familiars. El Moviment proposa també iniciatives formatives i lúdiques comunes en les quals animadors, nois i noies i pares creixin en l’experiència del ser comunitat i ser parròquia. Tanmateix, els pares han d’estar representats en el Consell Educatiu i col·laborar en tasques complementàries (administració, propostes formatives i culturals, etc.).

9. ESTATUT JURÍDIC

9.1. Aclariment previ

Els articles del present estatut jurídic del Moviment Infantil i Juvenil –la lletra– han de ser sempre contemplats en funció del Projecte Educatiu –l’esperit– i, per tant, la manera de llegir-los i de procedir de tots els seus membres, sobretot dels responsables i dirigents, ha d’estar sempre en plena sintonia amb els objectius del Projecte Educatiu.

En la forma de procedir dels membres prevaldrà sempre la perspectiva de la comunió eclesial, la qual exigeix que tots els aspectes de la vida el Moviment, les responsabilitats dels laics i les del ministeri instituït, convergeixin en significar un rostre d’Església que viu la unitat sacramental i dóna testimoniatge de veritable catolicitat i fidelitat al Magisteri eclesial.

Caldrà evitar, doncs, una mirada secularitzadora de les relacions entre uns i altres, la qual cosa aguditza normalment la necessitat de transformar aquestes relacions –les quals caldria entendre només des del pla de la fe i de la gràcia– en un estèril debat sobre el poder. La diversitat de responsabilitats no es pot interpretar com una mera contraposició de forces, la qual cosa acostuma a suscitar la desconfiança i provocar el conflicte.

És molt important de comprendre que el sentit evangelitzador del Moviment no és en absolut la imposició d’una teoria o d’una ideologia, sinó la proposta d’una joiosa experiència de trobament amb el Senyor, realitzada amb un gran amor, exquisida delicadesa i respecte profund.

Els riscs conflictuals només es poden evitar si tots els membres del Moviment Infantil i Juvenil posen en primer lloc al Senyor i el seu Evangeli, la pregària i el silenci, l’amor i la comunió, el desig de compartir l’alegria de la fe i de comunicar-la, mantenint sempre la unió amb els Pastors de l’Església.

La priorització de la comunió és l’única que protegirà el Moviment de la seva secularització, de la seva degeneració en ideologia i de la seva adulteració en voluntat de poder, i el salvarà de la temptació d’actuacions conflictives, les quals normalment no són més que una justificació de passions humanes i una projecció de simples mecanismes de defensa.

9.2. Titularitat

El Moviment Infantil i Juvenil de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià és una entitat de la qual n’és titular la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. El darrer responsable de aquesta agrupació educativa és el Rector de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.

El Moviment Infantil i Juvenil és membre en vies de federació del Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la diòcesi de Barcelona i, en la seva franja juvenil, està associat també al Moviment de Joves de Parròquies de la diòcesi de Barcelona.

9.3. Patronatges

El Moviment Infantil i Juvenil de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià es posa sota el patronatge i intercessió de la jove Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, i que la tradició situa com a ciutadana de la Vila de Sarrià, i del Dr. Pere Tarrés i Claret, apòstol dels joves com a dirigent de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i en els darrers anys de la seva vida consiliari de les joves d’Acció Catòlica de Sarrià.

9.4. Domicili social

El Moviment Infantil i Juvenil té la seva seu social al Centre Parroquial, carrer Pare Miquel de Sarrià, núm. 8, de la vila de Sarrià. Els responsables, dirigents i animadors, fomentaran el respecte als locals, l’ordre i l’atenció, aspectes fonamentals que fan possible un ambient acollidor i que donen la imatge de serietat. Ningú no es pot permetre de maltractar, embrutar, etc. els locals del Centre Parroquial ni de fer malbé el material.

9.5. Membres

Són membres del Moviment Infantil i Juvenil l’equip d’animadors-educadors i els seus dirigents, els infants, adolescents i joves i els pares dels infants menors d’edat. Per ser-ne membres caldrà una inscripció, la qual inclogui l’acceptació signada del seu projecte educatiu i el coneixement i respecte del seu estatut jurídic. Es pot establir, si es veu convenient, un temps de prova, per tal que les famílies verifiquin la bondat de la proposta del Moviment.

9.6. Drets i obligacions

Tots els membres tenen el dret i l’obligació de participar activament, en el nivell que els correspongui, en la marxa del Moviment. Tots han d’acceptar els presents estatuts i les decisions del Consell Educatiu, òrgan directiu del Moviment. Així mateix han de contribuir en la quota que es fixi pel Consell Educatiu.

9.7. Baixa

La baixa es produirà per decisió pròpia, o dels pares en cas de menors, per incompliment reiterat o injustificat de les seves obligacions o per entrar en contradicció amb els presents estatuts o amb el projecte educatiu. En ambdós casos, el Consell Educatiu i/o el Rector de la Parròquia seran els qui podran decidir el donar de baixa un membre, després d’haver-lo escoltat prèviament.

9.8. Govern

El govern del Moviment està format pels membres del seu Consell Educatiu, el qual està integrat pel Rector de la Parròquia, com a membre nat, el qual pot intervenir-hi sempre, pel Responsable General, pel Consiliari, per un o dos representants dels pares i pels responsables de cada tanda. Són competències seves:

Elegir el responsable general, el responsable pedagògic, el secretari i l’administrador.

Aprovar la memòria anual i el programa d’actuacions del curs.

Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i els pressupostos ordinaris i extraordinaris.

Admetre els membres del Moviment i decidir-ne la baixa.

Interpretar autènticament les orientacions del Projecte Educatiu i dels Estatuts del Moviment.

Aprovar les modificacions dels estatuts.

Decidir i actuar sobre qualsevol qüestió important referent al govern i direcció del Moviment.

El Consell Educatiu celebrarà, com a mínim, una reunió al mes i es reunirà, a més, sempre que sigui convocat pel responsable general, pel Consiliari o pel Rector de la Parròquia.

9.9. El Responsable General

Ostenta la representació del Moviment Infantil i Juvenil i li corresponen les següents funcions:

Dirigir el Moviment amb fidelitat al seu Projecte Educatiu.

Presidir i dirigir els Consells d’animadors, de Pares i el Consell Educatiu.

Ordenar la convocatòria i senyalar l’ordre del dia d’aquestes reunions.

Dirigir les votacions i aixecar les sessions.

Representar el Moviment.

9.10. El Rector de la Parròquia

És moralment i legalment el màxim responsable del Moviment Infantil i Juvenil.

Forma part del Consell Educatiu i dels Consells d’animadors i de pares.

Té potestat d’inspecció tant de les instal·lacions com de les activitats.

És qui nomena el Consiliari.

En darrera instància, i escoltat el Consell Educatiu, accepta, i en el seu cas rebutja, els nous animadors/res.

Accepta, i en el seu cas rebutja, les modificacions en el Projecte Educatiu o en els Estatuts, d’acord amb les facultats que la legislació civil i canònica li atorguen.

9.11. El Consiliari

Serà nomenat pel Rector de la Parròquia i és coresponsable en la direcció del Moviment juntament amb el Responsable General. Les seves funcions són:

Vetllar amb el Responsable General i el Responsable Pedagògic pel bon funcionament i gestió del Moviment.

Senyalar amb el Responsable General l’ordre del dia dels Consells d’animadors, de Pares i del Consell Educatiu.

Vetllar per l’animació i l’educació cristiana de tots els membres del Moviment, establint amb el Consell Educatiu el pla de formació, els itineraris i les accions educatives d’acord amb les orientacions diocesanes, per tal que el projecte evangelitzador no quedi en un enunciat abstracte.

9.12. El Responsable Pedagògic

És la persona en la qual el Consell Educatiu diposita la seva confiança de cara a la dinamització i seguiment de la tasca pedagògica del Moviment. Correspon al Responsable Pedagògic:

Vetllar i impulsar la línia pedagògica del Moviment.

Donar pautes a les diferents tandes i grups a l’hora de formular i elaborar objectius.

Coordinar les programacions de les diferents tandes i grups.

Estructurar el disseny de les accions educatives que es duguin a terme.

Assessorar el Consell d’animadors, de Pares i el Consell Educatiu.

Realitzar un seguiment acurat de la tasca educativa dels animadors, tant individualment com a nivell col·lectiu.

Avaluar i fer valorar la tasca educativa tot assegurant el feed-back.

9.13. El Secretari

El Secretari del Moviment, que ho serà també del Consell Directiu i dels Consells de Pares i Animadors, tindrà les funcions següents:

Cursar per ordre del Responsable General les convocatòries de les reunions i trobades.

Aixecar acta de les reunions dels Consells i del Consell Educatiu en la qual figurin els temes tractats i els acords presos.

Portar el registre dels membres del Moviment.

Tenir cura de l’arxiu.

Atendre la correspondència d’entrada i cursar la de sortida.

Renovar i actualitzar la pòlissa d’assegurances.

9.14. L’Administrador

Tindrà les següents funcions:

Administrar els béns del Moviment d’acord amb el manament del Consell Educatiu i el que estableix el dret comú.

Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic, el balanç, l’inventari valorat i el pressupost ordinari i extraordinari.

Cobrar les quotes fixades.

Sol·licitar subvencions.

Connectar amb el coordinador del Centre Parroquial.

9.15. El Consell d’Animadors

Està format pel Responsable General, el Consiliari, el Responsable pedagògic i els animadors-educadors del Moviment. Les seves competències són d’ordre organitzatiu, sobretot pel que fa a la planificació de les activitats lúdiques dels dissabtes, dels dies de colònies o campaments. En qüestions de línia educativa o d’orientació de fons han de seguir les indicacions del Consell Educatiu.

El Consell d’animadors pot fer arribar, però, el seu parer sobre qualsevol qüestió al Consell Educatiu, així com aquest l’ha de consultar en aquells temes que impliquen la intervenció concreta dels animadors i que afecten la marxa general del Moviment.

Són competències del Consell d’animadors:

Donar el vistiplau a la memòria anual i al pla d’actuacions de l’any següent.

Donar el vistiplau a l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual així com dels pressupostos ordinaris i extraordinaris.

Donar el vistiplau als càrrecs de secretari i administrador.

Donar el vistiplau a la modificació dels estatuts.

El Consell d’animadors podrà subdividir-se en grups en funció de les activitats que calgui organitzar (edats dels infants, torns de colònies, campaments, música i cants, esbargiments, material, butlletí, etc.). Es podrà convocar quantes vegades ho consideri necessari el Responsable, el Consiliari, el Consell Directiu o una quarta part dels membres del Consell d’animadors.

Es reunirà un mínim de dues vegades l’any i serà convocat pel Responsable General i/o el Consiliari amb quatre dies d’antelació, com a mínim. En la convocatòria hi constarà el dia, hora, lloc de la reunió i temes a tractar.

9.16. El Consell de Pares

Estarà format pels pares (pare i mare) o tutors legals dels infants menors d’edat destinataris de la tasca educativa del Moviment, pel Rector de la Parròquia, pel secretari del Moviment, el qual actuarà com a secretari del mateix, pel Consiliari i pel Responsable General, el qual el presidirà. Podran participar-hi tots els membres del Consell d’Animadors.

Tindrà especialment les següents competències:

Donar el vistiplau a la memòria anual i al pla d’actuacions de l’any següent.

Proposar els membres que han de formar part del Consell Educatiu.

El Consell de Pares es reunirà, com a mínim, una vegada l’any i serà convocat pel responsable general i/o el consiliari del Moviment, almenys amb quinze dies d’antelació, mitjançant convocatòria que el secretari adreçarà a tots els membres que tinguin dret a participar-hi. En la convocatòria hi constarà el dia, hora, lloc de la reunió i temes a tractar.

9.17. Reunions i acords

Els Consells queden constituïts, en primera convocatòria, amb la presència de la majoria absoluta dels convocats i, en segona convocatòria, amb un número inferior.

Per prendre acords vàlids és necessària la majoria absoluta dels vots en les dues primeres votacions i, és suficient la relativa en una tercera votació.

La modificació del projecte educatiu i dels estatuts requereix l’aprovació del Rector de la Parròquia i l’acord del Consell Educatiu, el Consell Educatiu i el Consell de Pares, en una única votació i amb la majoria dels dos terços dels vots.

9.18. Suspensió de les activitats

Essent el Moviment Infantil i Juvenil, un instrument pastoral de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, no té sentit preveure ni la seva extinció ni la seva dissolució. Només es podrà produir, en cas de clara desviació dels objectius originaris, la suspensió temporal de les seves activitats per decisió del màxim responsable de la Parròquia, escoltat el Consell Educatiu i el Consell Pastoral.

Sarrià, 8 de setembre de 2000

NADAL A L’ALBADA DEL TERCER MIL·LENNI

A les portes de la celebració del Nadal de 2000, en enfilar la recta final de l’Any Jubilar, ens disposem a entrar, no només en un nou any, sinó en un nou segle, i amb ell en un nou Mil·lenni. Aquest fet no pot passar desapercebut a tots els qui integrem l’esplai parroquial. Més encara, en volem tenir una consciència ben clara.

L’objectiu del Jubileu ha estat l’enfortiment de la fe i del testimoniatge dels cristians (núm. 42, Tertio Millennio Adveniente). L’Esplai de la Parròquia, fundat el 1963, porta des del començament el nom de Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica. Han canviat els temps, sí, però l’evangeli no ha canviat. Han canviat moltes coses, sí, però la missió de l’Església continua essent la mateixa i és una missió irrenunciable.

Com sabeu prou bé, l’Església avui ha de dur a terme la seva missió enmig d’una forta secularització ambiental, d’un gran relativisme ètic, i d’una notable confusió religiosa que condueix a l’indiferentisme. Els nostres infants i adolescents, els nostres joves, els toca de viure la fe cristiana enmig d’un veritable desert espiritual.

Sovint també en el marc d’una Església deprimida, amb poca confiança en ella mateixa, amb divisions i conflictes per causa de protagonismes personals i de grup, i d’altra banda rutinària, poc propositiva, poc engrescadora.

Seria absurd –i suïcida– pensar que la renovació hagi de venir precisament d’un deixar-se anar, d’una mundanització, la qual cosa acaba dissolent l’essència del missatge cristià : subtilment, poc a poc, la fe es redueix a ideologia, la caritat a activisme i l’esperança a mera utopia humana. Aleshores, s’esdevé que un bon dia hom s’alça al matí, es mira al mirall i es diu a si mateix: Cristià, jo? Per què? El resultat el coneixem prou bé: hom acaba esdevenint sal insulsa que no serveix per a res i llum amagada que no il·lumina. Nosaltres, per contra, volem engrescar i engrescar-nos!

Mireu, no és pessimisme sinó maduresa, veure la realitat, i cercar la manera de reaccionar i d’influir en ella. Per això el nostre Esplai, que porta l’empremta originària de ser moviment, esdevé una mediació educativa autènticament cristiana en la mesura que és capaç de recuperar una convicció, de transmetre una força i una decisió, de proposar una vivència eclesial clara, compartida amb gust i amb alegria, sense complexes, evitant de caure en crítiques corrosives.

Si volem construir l’Església del futur, és per aquí per on hem d’anar. A l’Esplai Parroquial ens ho volem passar d’allò més bé: jugar, riure, cantar, anar d’excursió, de colònies, esdevenir amics, sentir-nos protagonistes del que fem, estimar la natura, aprendre a compartir, a respectar, i mil coses més. Però no volem celebrar un dia el Nadal de Jesús i avortar-lo al dia següent. Volem que Jesús hi neixi cada dia, que Nadal ho sigui tot l’any. Volem portar l’alegria de la fe al cor del nou segle i sembrar des d’ara la bona llavor de l’Evangeli. Volem que en el cor del nou Mil·lenni hi floreixi una nova primavera de la fe.

Mn. Manel Valls, rector