BONS FRUITS

La vida cristiana es mesura pels fruits, “pels fruits us coneixeran” !

L’amo de vinya ens demanarà si hem estat fidels a la missió encomanada : donar bons fruits !

Avui, més que mai, el nostre món necessita fruits d’amor i d’esperança.

L’apòstol Pau quan parla  dels fruits de l’Esperit ens diu que són : la caritat, la joia, la pau, la longanimitat, la benignitat, la bondat, la fe, la mansuetud, la continença.

En aquest nou curs que hem anat començant, demanem a l’Esperit del Senyor que puguem donar molts i bons fruits en el seu nom. Ho demanem especialment per la intercessió de la Verge del Roser, patrona de la nostra parròquia i del nostre barri !